Bestellen en betalen

Alle prijsopgaven en de prijzen die Topoverkappingen in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen; Als na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van de producten, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Topoverkappingen gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren;

Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende bank van toepassing. Overige betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;

In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW); 5. Onverminderd de hem verder toekomende rechten, is Topoverkappingen alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0% per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag; 6. Alle door Topoverkappingen gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij; 7. De verzendkosten komen voor rekening van de wederpartij.