Retouren en annuleren

De wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen nadat het product bij de wederpartij is afgeleverd en wanneer de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen op Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een product binnen vorengenoemde periode van 14 dagen terugsturen;

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de wederpartij met het modelformulier voor herroeping Topoverkappingen op de hoogte stellen van haar/zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen;
Het modelformulier is gevoegd onder aan deze pagina. 

Als de wederpartij van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt, in originele verpakking, compleet en met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade binnen 14 dagen na de herroeping aan Topoverkappingen aanbiedt, dan draagt Topoverkappingen zorg voor terugbetaling van de betaling aan de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van het product;

De kosten van retourzending zijn voor rekening van de wederpartij;

Bedrijven vallen niet onder het herroepingsrecht. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door Topoverkappingen ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten en ook de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Topoverkappingen ten gevolge van de annulering geleden schade;

Zaken die een op maat of speciale bestelling betreffen, vallen niet onder de regeling en worden niet teruggenomen.

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
a. Aan:
Topoverkappingen
Ommelsveld 4
5721 VT ASTEN
info@topoverkappingen.nl
b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst over de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product] *
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud] *
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst] *,
herroept/herroepen*
c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
d. [Naam wederpartijen(en)]
e. [Adres wederpartij(en)]
f. [Handtekening wederpartij(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is