Levering

In beginsel streeft Topoverkappingen ernaar om bestellingen die op een werkdag zijn geplaatst diezelfde week te verzenden/leveren. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet als deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij overschrijding van een genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn moet de wederpartij Topoverkappingen schriftelijk een redelijke termijn van tenminste 14 dagen geven om alsnog na te komen;

De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
- er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Topoverkappingen kan worden toegerekend;
- wederpartij in één of meer verplichtingen tegenover Topoverkappingen tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
- wederpartij Topoverkappingen niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor als de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.