Garantie en reclame

Topoverkappingen garandeert dat alle door haar geleverde en door derden gefabriceerde producten de fabrieksgarantie geldt zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier. Topoverkappingen garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij volgens de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn;

De wederpartij is gehouden voor het gebruik van de geleverde producten de bij de producten gevoegde informatie en adviezen van de fabrikant te lezen;

Klachten over de uitvoering en inhoud van een bestelling dienen door de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst te worden gemeld aan Topoverkappingen. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen alsmede ook in die situaties waarin de wederpartij Topoverkappingen onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

Als een klacht gegrond is, zal Topoverkappingen te hare keuze het product opnieuw leveren dan wel een prijsreductie verlenen;

Reclame is niet mogelijk als:
- de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
- de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Topoverkappingen op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;
- de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Topoverkappingen;
- zonder schriftelijke toestemming van Topoverkappingen door derden (herstel)werkzaamheden aan de producten zijn verricht;
- wederpartij niet aan zijn verplichtingen tegenover Topoverkappingen (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op;

Als buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen;

Van iedere garantie op door de Topoverkappingen geleverde producten zijn uitdrukkelijk uitgesloten: normale slijtage, vermindering van gebruiksmogelijkheden en afnemende compatibiliteit door voortschrijding der techniek of anderszins, iedere vorm van schade ontstaan ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen.